İnteraktif Kredi | Kredi Almak Herkesin Hakkı

Değerli Müşterilerimiz,

Bu Bilgilendirme Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen gerçek kişilerin, “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

Özel hayatınızın gizliliği bizler için çok önemlidir. Bu nedenle İnteraktifKredi Danışmanlık A.Ş. olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafaza etmek, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktayız.

İnteraktifkredi Danışmanlık A.Ş. olarak kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesinde, başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinizin korunması için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki ilgili haklarınızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Veri Nedir ?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Kişisel veri, ilgili kişinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini doğrudan göstermemekle birlikte, herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Veri Sorumlusu Kimdir ?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda, İnteraktifkredi Danışmanlık A.Ş. olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanuna göre veri sorumlusu ile kast edilen, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişidir. Basit ifadesiyle veri işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağından sorumlu olan kişidir.

Veri İşleme Faaliyeti Nedir ?

Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla İşliyoruz ?

Kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları vb. amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; İnteraktif Kredi platformuna üye olma aşamasında, İnteraktifkredi A.Ş.'nin sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan İnteraktifkredi’ye ya da İnteraktifkredi’nin destek hizmeti aldığı kuruluşlar aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, İnteraktifkredi’nin sahibi olduğu ya da hizmet aldığı Çağrı Merkezi’yle yapılan görüşmelerde, ürün ve hizmet sözleşmeleri imzalanırken, hizmet verilen ya da hizmet alınan kuruluşlar aracılığıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 28106 No'lu Resmi Gazete’ de yayınlanan 28106 sayılı “Bankalarin Destek Hizmeti Almalarina İlişkin Yönetmelik” kapsamında müşterilerine danışmanlık hizmeti vermek için toplamaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır ?

Kişisel verileriniz; 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 28106 nolu Resmi Gazete’ de yayınlanan 28106 Sayılı “Bankalarin Destek Hizmeti Almalarina İlişkin Yönetmelik” kapsamında hizmet verilen kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlarla, hizmet verilen kişi, kuruluş ve kuruluş birlikleriyle, destek hizmeti alınan ya da alınması planlanan kişi ve kuruluşlarla, yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan idari ya da resmi makamlarla paylaşılmaktadır. Veri paylaşımıyla; ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir ?

Dilediğiniz zaman şirketimize başvurarak;

  • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
  • • Kanun’a uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında, bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.
  • • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
  • • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
  • • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
  • • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Yukarıda sayılan amaçlarla başvuru yapmanız halinde, başvurunuzun neticelendirilebilmesinin ek bir maliyet gerektirdiği durumlarda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifede yer alan ücreti ödemeniz gerekebilecektir. Başvuru içeriğinize göre, kanuna uygun talepleriniz, talebimizin niteliği de göz önüne alarak en kısa süre içinde ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacak ve size neticeye ilişkin bilgi verilecektir.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak tarafımıza iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kanun Kapsamındaki Haklarınızı Nasıl Kullanacaksınız ?

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi şirketimize yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliği tespit edici bilgileriniz ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi sayfanın altında bulunan KVKK İzin Formunu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Kuştepe Mahallesi, Leylak Sokak, No:1 Nursanlar İş Merkezi K:6 Şişli İstanbul adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu bilgi@interaktifkredi.com.tr e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İyi günler dileriz.

İNTERAKTİFKREDİ DANIŞMANLIK A.Ş.

KVKK İzin Formu

İnteraktif Menü