Üyelik Şart ve Koşulları

İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi, Üyeler’e finansal raporlar sunan, kredi başvuru süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti veren bir platformdur. İşbu Üyelik Şart ve Koşulları (“Şart ve Koşullar”) İnteraktifkredi tarafından Üyeler’e sunulacak danışmanlık hizmetinin kapsamında Taraflar’ın birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerin kapsamını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bir üyelik oluşturulduğu durumda, Üye, işbu Şart ve Koşullar’da yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılmaktadır.

Tanımlar

İnternet Sitesi: interaktifkredi.com.tr adresinde bulunan internet sitesidir.

Kullanıcı/Kullanıcılar: İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama’ya erişim sağlayan ve/veya üyelik oluşturan her türlü gerçek kişiyi ifade etmektedir.

İnteraktifkredi’nin Android ve iOS uygulamalarını ifade etmektedir. 

Site: İnternet Sitesi'ni ve Mobil Uygulama/Uygulamalar’ı birlikte ifade etmektedir.

 İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi’ni ifade etmektedir.

Şirket E-posta Adresi: [email protected] ifade etmektedir.

1.Taraflar İşbu Şart ve Koşullar, merkezi “Reşit Paşa Mah. Katar Cad. ARI 3 Binası No:4 / B302 Sarıyer/İstanbul” adresinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde kurulmuş İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket” veya “İnteraktifkredi”) ile üyelik hesabı oluşturmuş gerçek kişi Kullanıcı (“Üye”) arasında çift taraflı olarak yürürlüğe girmiştir.  Şart ve Koşullar’da, Şirket ve Üye münferiden “Taraf”, müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.Üyelik Oluşturulması

2.1 Üyelik oluşturup Üye olabilmek ve sunulan hizmetlerden yararlanmak için en az 18 yaşında olunması gerekmektedir. İşbu üyelik şartı sağlanmaksızın üye olunması halinde, Şirket’in bunu doğrulaması yükümlülüğü yoktur ve yaşanabilecek herhangi zararlardan dolayı Şirket sorumlu tutulamayacaktır. 

2.2 Kullanıcılar, üyelik oluşturmak için herhangi bir kayıt ücreti ödemeyecektir. Ancak tarafımızca sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için ödeme yapmanız gerekebilir. Hizmetlere yönelik ücret politikasını belirlemek, Şirket’in yetki ve sorumluluğu kapsamındadır. 

2.3 Üyelik oluşturulması için Kullanıcı’nın T.C. kimlik numarası, ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerini sisteme girmesi gerekmektedir. Kullanıcı tarafından paylaşılan telefon numarasına SMS ile bir onay kodu gönderilmekte olup bu kodun ilgili kısma yazılması ile üyelik onaylanmaktadır. 

2.4 Üye, üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra işbu Şart ve Koşullar’da belirtilen şartlara uymak kaydıyla e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.

3. Üye Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Üye, yararlanmak istediği hizmetin ücretini ödemekle yükümlüdür. 

3.2 Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılması durumunda doğrudan sorumlu olduğunu kabul eder. Bu gibi bir durum neticesinde Şirket, ödemek zorunda kaldığı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat gibi her türlü zarar için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir. 

3.3 Üye, Şirket’in kendisine bildirim ve elektronik ileti göndermesi konusunda tercih hakkına sahiptir. 

3.4 Üyye, Şirket’in hizmetlerine yönelik her türlü görüş ve yorumuna ilişkin Şirket ile iletişime geçebilecektir. 

3.5 Üye, işbu Şart ve Koşullar’da yer alan hükümlere aykırı davranışlar nedeniyle Şart ve Koşullar’ın feshedilmesi halinde Şirket’ten hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4. Şirket Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Şirket, sunduğu hizmetlere ve hizmet bedellerine yönelik her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. 

4.2 Şirket, Üye’nin paylaştığı bilgileri, hizmetin gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerle paylaşılması gereken durumlar ve yasal zorunluluklar haricinde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.

4.3 Şirket, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığı halinde, Kullanıcılar’ı, Üyeler’i, Şirket’i veya üçüncü kişileri korumak amacıyla herhangi bir hesabı feshedebilir veya askıya alabilir;

4.3.1 Görüş ve yorumlarda hakaret veya ahlak dışı nitelikte ifadeler kullanılması;

4.3.2 İnternet Sitesi’nin veya Mobil Uygulama’nın yazılımına zarar verecek veya yavaşlatacak bir davranışta bulunulması;

4.3.3 Yasa dışı bir kullanımın tespit edilmesi.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1 Şirket, kesintisiz servis taahhüdünde bulunmamaktadır. Herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir; sistemde teknik bakım, onarım, güncelleme yapabilir veya sistemi tamamen durdurabilir. Şirket’in Kullanıcılar’a, Üyeler’e veya üçüncü kişilere karşı bu işlemlere yönelik hiçbir sorumluluğu yoktur. 

5.2 Şirket, kredi veren bir kurum olmayıp kredi danışmanlığı hizmeti kapsamında Üyeler’in kredi onayı alacağına herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Söz konusu başvurular, Şirket’in tecrübeli ekibinin yönlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek olsa da başvuru, Üyeler’in mevcut durumları ışığında ilgili kredi veren kurumlar tarafından karara bağlanacaktır. Şirket’in tecrübeleri ışığında gerekli özeni göstermek dışında Üyeler’e ve/veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

6. Mücbir Sebep

Şirket, doğal afet, ve terör olayları, darbe girişimleri, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ile bu doğrultuda gerçekleşecek yoğun hükümet önlemleri veya yoğun ulaşım kısıtlaması, savaş, askeri uygulamalar, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji, işgücü, ağ ve depolama sunucularının zarar görmesi, sisteme sızılması, siber saldırıya uğranılması veya objektif imkânsızlık nedeniyle Şirket’in kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan sebeplerle işbu Şart ve Koşullar’da belirtilmiş olan sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır. 

7. Fikri Mülkiyet Politikası

Şirket, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da yayınlanan her türlü materyalin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibidir. Bu kapsamdaki herhangi bir içerik hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, iletilemez, kamuya açılamaz.

8. Şart ve Koşullar’ın Devri

Şirket, işbu Şart ve Koşullar kapsamında sahip olduğu her nevi hak ve yükümlülükleri, kısmen veya tamamen Üye’ye bildirimde bulunmak şartı ile her zaman üçüncü kişi veya kurumlara devredebilir.

9. Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk

İşbu Şart ve Koşullar, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar işbu sözleşmesel ilişkiden veya bu ilişkinin yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümü için İstanbul Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

10. Şart ve Koşullar’ın Süresi ve Feshi

İşbu Şart ve Koşullar, Kullanıcı’nın üyelik oluştururken onayladığı tarihte yürürlüğe girecek ve Üye’nin hesabı aktif olduğu sürece yürürlükte kalacaktır. Üyeliğin sona ermesi ile veya sona erme hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmadan işbu Şart ve Koşullar da kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

Üyeler, dilediği her zaman belirtilen iletişim kanallarından Şirket’e yapacağı sözlü veya yazılı bildirim ile, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğini sona erdirebilir; aynı şekilde Şirket de çeşitli nedenler ile üyelikleri sona erdirebilir/askıya alabilir.

11. Değişiklikler

Yürürlükte olan mevzuatlar veya hizmetlerimiz zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. İnteraktifkredi işbu Şart ve Koşullar’da tek taraflı değişiklikler yapabilir. İşbu Şart ve Koşullar’da herhangi bir değişiklik yapılırsa Kullanıcılar’ın üyelik aşamasında belirttikleri e-posta adresleri vasıtasıyla Üyeler’e 30 (otuz) gün önceden ilgili değişikliğe yönelik bilgilendirilecek olup Şart ve Koşullar’ın güncel hali İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar üzerinden de görüntülenebilecektir.

Şart ve Koşullar’da yapılan değişiklikten sonra Üye’nin hizmetlerimizden yararlanmaya devam etmesi bahsi geçen değişikliklere onay verildiği anlamına gelecektir.

12. Tebligat

Üye’nin Şirket’e üyelik oluştururken bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Şart ve Koşullar ile ilgili olacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içerisinde diğer Taraf’a bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın Şirket tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilir.